Zdjęcie przedstawia logo programu Erasmus+


LIDER KONSORCJUM:

Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Lesznie

ul. Śniadeckich 5, 64-100 Leszno

Tel.: +48 655 130 367

E-mail: kontakt@cwrkdiz.leszno.pl

Dyrektor: Bolesław Ratajczak

Koordynator Projektu: Monika Pawlak, m.pwlak@cwrkdiz.leszno.pl; tel. +48 655 130 367SZKOŁY, BIORĄCE UDZIAŁ W PROJEKCIE:

Zespół Szkół Zawodowych im Powstańców Wielkopolskich w Gostyniu

Gostyń ul. Tuwima 44, 63-800 Gostyń

Tel.: 65 572 05 94

E-mail: sekretariat@zsz-gostyn.com.pl


Zespół Szkół Elektroniczno-Telekomunikacyjnych w Lesznie

ul. Jana Kilińskiego 4, 64-100 Leszno

Tel.: 65 520 59 05

E-mail: sekretariat@zset.leszno.pl


Zespół Szkół w Krzywiniu

Strzelecka 13, 64-010 Krzywiń

Tel.: 65 517 06 03

E-mail: kancelariauczniowskaB@zskrzywin.plCEL GŁÓWNY PROJEKTU:

Główny cel Projektu realizowany przez CWRKDiZ w Lesznie w Konsorcjum z 3 szkołami, to podnoszenie jakości i skuteczności kształcenia zawodowego oraz lepsze przygotowanie uczniów do przejścia z etapu nauki do zatrudnienia. Staże zagraniczne pozwolą uczniom nabyć nowe kwalifikacje zawodowe i społeczne, podnosząc ich atrakcyjność na rynku pracy.

Głównymi celami strategicznymi, jakie stawia sobie Centrum oraz szkoły poprzez realizację projektu to:

 1. Podniesienie prestiżu i atrakcyjności szkół, dzięki programowi praktyk zagranicznych Erasmus+ i nawiązaniu współpracy zagranicznej i tym samym umożliwienie 54 uczniom w ramach tego Projektu wyjazdu na zagraniczne praktyki zawodowe do Portugalii,
 2. Zachęcenie uczniów do nauki języków obcych, w tym języka angielskiego zawodowego oraz zmniejszenie bariery językowej,
 3. Wzrost wyników z egzaminów zawodowych oraz matury, lepsze przygotowanie do odniesienia sukcesu na rynku pracy po skończeniu szkoły,
 4. Zwiększenie poczucia własnej wartości uczniów oraz kompetencji personalnych i społecznych,
 5. Zwiększenie znaczenia szkolenia zawodowego wśród dzieci i młodzieży,
 6. Podniesienie kompetencji nauczycieli, biorących udział w przygotowaniach projektu oraz opiekunów wyjeżdżających wraz z uczniami na praktyki,
 7. Poszerzenie oferty edukacyjnej szkół o nowoczesne sposoby nauczania zawodu w teorii i w praktyce, poprzez oferowanie uczniom możliwości udziału w stażach zagranicznych,
 8. Nabyciu przez uczniów wiedzy i umiejętności na zagranicznym, europejskim rynku pracy, co podniesie ich atrakcyjność w oczach przyszłych pracodawców. Uczniowie otrzymają dokumenty ECVET, potwierdzające zdobyte przez nich umiejętności.


PRZEWIDYWALNE REZULTATY PROJEKTU:

Zwiększenie wiedzy szkół z zakresu pozyskiwania środków unijnych, które wcześniej nie miały takiej możliwości.

 1. Poszerzenie kompetencji nauczycieli o udział w realizacji projektu staży zagranicznych dla uczniów.
 2. Poszerzenie oferty edukacyjnej szkół o praktyki zagraniczne.
 3. Poprawa wizerunku szkół zawodowych w środowisku lokalnym, wzrost ilościowy naboru uczniów.
 4. Podniesienie prestiżu szkoły, jej atrakcyjności i konkurencyjności poprzez nadanie jej charakteru europejskiego.
 5. Podejmowanie przez szkoły bliższej współpracy z lokalnymi pracodawcami w celu zapewnienia lepszej jakości krajowych praktyk zawodowych oraz dostosowywania kształcenia zawodowego do realnych potrzeb rynku pracy.
 6. Wyposażenie uczniów w nowe kompetencje zawodowe i osobiste.
 7. Rozwój przedsiębiorczości, samodzielności, kompetencji społecznych i odpowiedzialności uczniów oraz poczucia własnej wartości.
 8. Wyrównanie szans młodzieży na rynku pracy.
 9. Rozwój kompetencji językowych uczniów i otwartość na inną kulturę.
 10. Wzbogacenie wiedzy na temat Włoch.
Zdjęcie przedstawia informację o nazwie projektu, terminach mobilności oraz miejscu odbycia zagranicznych praktyk. Zdjęcie przedstawia miejscowości odbywania praktyk, ich terminy oraz nazwy szkół biorące udział w tych mobilnościach.