Plakat przedstawia krótko najważniejsze informacje o projekcie, logotyp CWRKDiZ w Lesznie oraz informację o współfinansowaniu przez Unię Europejską oraz rozpostartą dłoń z wymalowaną na niej flagą Hiszpanii.

Główne założenia projektu "Zawodowe doświadczenia na europejskim rynku pracy"

Zachęcamy do zapoznania się z najnowszym projektem praktyk zagranicznych i doszkalania nauczycieli przedmiotów zawodowych.

LIDER KONSORCJUM:

Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Lesznie

ul. Śniadeckich 5, 64-100 Leszno

Tel.: +48 655 130 367

E-mail: kontakt@cwrkdiz.leszno.pl

Dyrektor: Bolesław Ratajczak

Koordynator: Małgorzata Prybińska, projekty@cwrkdiz.leszno.pl; tel. +48 655 130 367


SZKOŁY, BIORĄCE UDZIAŁ W PROJEKCIE:

Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Karola Kurpińskiego we Włoszakowicach

ul. K. Kurpińskiego 30; 64-140 WŁOSZAKOWICE

tel: 65 537 00 17

E-mail: zso@wloszakowice.pl


Zespół Szkół Zawodowych im. Stefana Bobrowskiego w Rawiczu

ul. Gen. J. Hallera 12; 63-900 RAWICZ

tel: 65 545 30 72

E-mail: zsz@powiatrawicki.pl


Zespół Szkół Przyrodniczo-Technicznych

ul. Dworcowa 29, 63-940 BOJANOWO

tel: 65 545 62 31

E-mail: zspt@powiatrawicki.pl


CEL GŁÓWNY PROJEKTU:

Główny cel Projektu realizowany przez CWRKDiZ w Lesznie w Konsorcjum z 3 szkołami, to podnoszenie jakości i skuteczności kształcenia zawodowego oraz lepsze przygotowanie uczniów do przejścia z etapu nauki do zatrudnienia. Staże zagraniczne pozwolą uczniom nabyć nowe kwalifikacje zawodowe i społeczne, podnosząc ich atrakcyjność na rynku pracy.

Głównymi celami strategicznymi, jakie stawia sobie Centrum oraz szkoły poprzez realizację projektu to:

1. Podniesienie jakości i skuteczności kształcenia zawodowego oraz lepsze przygotowanie uczniów do przejścia z etapu nauki do zatrudnienia. Staże zagraniczne pozwolą uczniom nabywać nowe kwalifikacje zawodowe i społeczne, podnosząc ich atrakcyjność na rynku pracy.

2. Podniesienie poziomu umiejętności językowych jako umiejętności kluczowych poprzez udział w projekcie.

3. Podniesienie kompetencji i umiejętności kadry nauczycielskiej (nauczycieli zawodowych i języków obcych) poprzez zagraniczne kursy/szkolenia.

4. Podniesienie prestiżu i atrakcyjności szkół, poprzez ich unowocześnienie i umiędzynarodowienie, poszerzenie oferty edukacyjnej o staże zagraniczne i nowoczesne sposoby nauczania zawodu.

5. Rozwój umiejętności społecznych, kulturowych i obywatelskich uczniów, dających im szanse poczucia się częścią wspólnoty europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem uczniów o mniejszych szansach.

6. Rozwój, wzrost kompetencji i doświadczenia pracowników CWRKDiZ w Lesznie w zarządzaniu i realizacji projektów Erasmus+.


PRZEWIDYWALNE REZULTATY PROJEKTU:

1. Zwiększenie wiedzy szkół z zakresu pozyskania środków unijnych, które wcześniej nie miały takiej możliwości.

2. Poszerzenie kompetencji nauczycieli o udział w realizacji projektu stażu zagranicznych dla uczniów.

3. Poszerzenie oferty edukacyjnej szkół o praktyki zagraniczne.

4. Poprawa wizerunku szkół zawodowych w środowisku lokalnym, wzrost ilości naboru uczniów.

5. Podniesienie prestiżu szkoły, jej atrakcyjności i konkurencyjności poprzez nadanie jej charakteru europejskiego.

6. Podejmowanie przez szkoły bliższej współpracy z lokalnymi pracodawcami w celu zapewnienia lepszej jakości krajowych praktyk zawodowych oraz dostosowania kształcenia zawodowego do realnych potrzeb rynku pracy.

7. Wyposażenie uczniów i nauczycieli w nowe kompetencje zawodowe i społeczne.

8. Rozwój przedsiębiorczości, samodzielności, kompetencji społecznych i odpowiedzialności uczniów oraz poczucia własnej wartości.

9. Wyrównanie szans młodzieży na rynku pracy.

10. Rozwój kompetencji językowych uczniów i otwartość na inną kulturę.

11. Wzbogacenie wiedzy na temat Hiszpanii.