Znajdź nas na

Konsultacje z doradcą zawodowymRezerwuj online

Flaga Uni Europejskej

Deklaracja dostępności serwisu

 

Wstęp

Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Lesznie (w skrócie CWRKDIZ):

telefon: +48 65 513 03 67

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

adres korespondencyjny: ul. Śniadeckich 5, 64-100 Leszno

zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do oficjalnej strony internetowej: www.cwrkdiz.leszno.pl.

 

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2018.02.18

Data ostatniej aktualizacji dotyczącej zmiany wyglądu, struktury informacji lub sposobu publikowania:

Data publikacji strony BIP: 2018.02.18.

Data ostatniej aktualizacji dotyczącej zmiany wyglądu, struktury informacji lub sposobu publikowania: brak

 

Status pod względem zgodności z ustawą

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo, aktualnie trwają prace nad konwersją wszystkich plików PDF opublikowanych po 23.09.2018. do wersji dostępnych cyfrowo,
 • część plików została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • serwis posiada za mały kontrast. CWRKDIZ prowadzi prace zmierzające do poprawienia tej niedogodności.

Wyłączenia:

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności,
 • filmy, które zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

 

 

Przygotowania oświadczenia w sprawie dostępności

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-23

 

 

Metoda przygotowania oświadczenia

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Informatyk CWRKDiZ Leszno, e–mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu zamieszczonym na podstronie Kontakt. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Procedura wnioskowo-skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Strona Internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dane teleadresowe podmiotu publicznego

Przejdź do podstrony Kontakt

Ułatwienia na stronie internetowej

CWRKDIZ pracuje nad wprowadzeniem zmian strony internetowej mające na celu przygotowanie wersji dla osób słabowidzących pod adresem internetowym cwrkdiz.leszno.pl spełniające wymagania dostępności. Po ich wprowadzeniu pojawi się w prawym górnym rogu okienko z obrazkiem osoby niepełnosprawnej z opcją wyboru rozmiaru czcionki, kontrastu oraz trybu domyślnego lub nocnego.

 

Skróty klawiaturowe

Dostępne są domyślne skróty klawiszowe, które oferuje dana przeglądarka.

 

Obsługa osób niepełnosprawnych

Pracownik w biurze nr 1 (sekretariat) przeprowadza wstępną rozmowę telefoniczną (65 51 30 367) z osobą niepełnosprawną w celu ustalenia charakteru załatwianej sprawy. Następnie powiadamia właściwego do jej załatwienia urzędnika, który niezwłocznie kontaktuje się telefonicznie z osobą niepełnosprawną ruchowo. Jeżeli to konieczne, ustalają czas wizyty i najdogodniejsze dla niepełnosprawnego miejsce spotkania - z uwagi na to, że biuro CWRKDiZ w Lesznie zlokalizowane jest na I piętrze bez windy.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego

Osoby deklarujące potrzebę skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego proszone są o zgłoszenie tego faktu korzystając z dostępnych środków komunikacji (e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; tel. 65 51 30 367). Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, chęć skorzystania z takiej formy pomocy należy zgłosić co najmniej na 3 dni robocze przed zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Po dokonaniu zgłoszenia Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Lesznie zapewni obsługę osoby komunikującej się językiem migowym, w terminie przez nią wyznaczonym lub z nią uzgodnionym. Świadczona pomoc jest bezpłatna.

Dostępność architektoniczna

Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Lesznie zlokalizowane jest w budynku przy ul. Śniadeckich 5, 64-100 Leszno, na pierwszym piętrze (wejście z boku budynku). Do wejścia prowadzą dwa stopnie, a dalej schody w klatce schodowej, która prowadzi do korytarza głównego. Brak jest podjazdów dla wózków. Osoby niepełnosprawne mające problemy z samodzielnym poruszaniem się mogą liczyć na pomoc pracowników budynku. W tym celu prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny pod numerem telefonu 65 51 30 367. Po zawiadomieniu przez osobę wnioskującą o konieczności obsługi klienta z niepełnosprawnością ruchową pracownik schodzi do klienta. Brak w budynku toalety dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

 • Dostosowanie korytarzy

Budynek jest obiektem dwukondygnacyjnym parter i piętro). Korytarze nie są dostosowane do poruszania się osób niepełnosprawnych.

 • Dostosowanie schodów

Na kondygnację prowadzą schody. Na schodach brak jest podjazdów dla wózków. Schody są wyposażone w poręcze.

 • Dostosowanie wind

Brak wind.

 • Dostępność pochylni

Brak pochylni.

 • Dostępność platform

Brak platform.

 • Dostępność informacji głosowych

Brak dostępności informacji głosowych.

 • Dostępność pętli indukcyjnych

Brak dostępności pętli indukcyjnych.

 • Dostosowanie parkingów

Przed budynkiem, przy ulicy Śniadeckich.

 • Prawo wstępu z psem asystującym

Osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu do budynku Centrum.

 • Procedura wejścia osoby niepełnosprawnej do budynku Centrum

W przypadku niemożności samodzielnego dotarcia do pomieszczeń Centrum, istnieje możliwość zejścia pracownika. W tym celu zamontowano dzwonek znajdujący się przed wejściem do budynku Centrum.

 

Pin It